Korte geschiedenis
In het najaar van 2015 hebben een aantal buren op het Witteneiland de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we samen in de buurt prettig en veililg kunnen (blijven) wonen. Na enkele huiskamerbijeenkomsten, werd een eerste bijeenkomst met buren georganiseerd. Naar aanleiding hiervan werd een vragenlijst uitgezet in de buurt in april 2016, waarmee wensen en ideeën zijn geïnventariseerd. Daarna vonden nog enkele bijeenkomsten plaats om de uitkomsten uit te werken tot een plan. Enkele buren vormden samen de kerngroep, die als kartrekker fungeerde. In april 2017 hebben we de stap gezet om een stadsdorp in onze buurt te laten starten.

De kerngroep heeft zich hierop voorbereid door Stadsdorp Westerpark als informele vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, bij de gemeente een subsidie aan te vragen en een bankrekening te openen. Eind november 2017 wordt het stadsdorp, ons logo en de website officieel gelanceerd.
In 2018 beleefden ons eerste hele jaar als stadsdorp. Het aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers nam flink toe. Ook in 2019 zette deze groei door. We kunnen nu zeggen dat we (al) een volwassen stadsdorp zijn, met een eigen gezicht en een eigen plaats in de buurt.


Onze uitgangspunten

Stadsdorp Westerpark heeft geen winstoogmerk en wil:

. het initiatief zoveel mogelijk bij de bewoners laten

. de kosten tot een minimum beperken

. onafhankelijk blijven

. drempelloos toegankelijk zijn

. geen instituut te worden.

Het Stadsdorp kent geen leden, en er is ook geen lidmaatschapsbijdrage. De gemeente heeft ons een startsubsidie verleend waaruit we de basiskosten kunnen betalen. Activiteiten moeten zich zelf bekostigen.

Communicatie
Om elkaar te informeren over ontwikkelingen en activiteiten en om nieuwe ideeën te bespreken worden er twee keer per jaar burenbijeenkomsten gehouden en verschijnt tenminste vier keer per jaar onze nieuwsbrief. We onderhouden een website en maken ook flyers en posters over onze activiteiten. En we werken samen met organisaties, bedrijven en pers in de buurt. Denk hierbij aan Kerk&Buurt, ABC-West, de OBA, café's zoals Rooster, Broer en de Pianist, en de Staatskrant.

De kerngroep
Die bestaat op dit moment uit vijf personen, te weten: Greetje van Drooge, Anne-Marie van de Fliert, Pieter Lammers, Loes Timmers en Peter Zijlema. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden.
De kerngroep fungeert als kartrekker en wil de voorwaarden scheppen waarmee bewoners zelf hun stadsdorp kunnen realiseren. Vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar. Als je mee wilt praten of een voorstel wilt doen, ben je van harte welkom. Neem dan even van tevoren contact met ons op. De vergaderdata staan in de stadsdorpagenda.
Al het werk in het Stadsdorp is vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ontvangen voor hun werk geen financiële bijdrage. Dat geldt dus ook voor de kerngroep.

Ons 'werkgebied'
Stadsdorp Westerpark is ontstaan op het Witteneiland in de Staatsliedenbuurt. Van daaruit zijn we gegroeid en nu vooral actief in de Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan Stadsdorp Westerpark, of je nu in deze buurten woont of op een andere plek in Westerpark.

Informatiemateriaal
We hebben in 2017 een folder gemaakt met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

In deze presentatie zie je alles nog eens op een rijtje.